Νόμος 4178/2013: Διευκρινίσεις για το νόμο 4178/2013 ρύθμισης αυθαιρέτων. (ΥΠΕΚΑ)

Κατηγορίες: Αυθαίρετα
Σχόλια: Χωρίς Σχόλια
Δημοσιευμένο σε: 04 Οκτωβρίου 2013

Το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε στις 1/10/2013 διευκρινιστική εγκύκλιο για το νόμο 4178/2013 ρύθμισης αυθαιρέτων. Το πλήρες κείμενο του κειμένου ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων & Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας: 11526

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3

Aθήνα 1/10/2013
Αρ. Πρωτ. οικ.: 54373

ΠΡΟΣ: Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣΧ) της Επικράτειας (για ενηµέρωση των ΥΔOM χωρικής τους αρµοδιότητας)

ΚΟΙΝ:
1. Υ.ΠΕ.Κ.Α.
α) Γρ. Υπουργού
β) Γρ. Αναπλ. Υπουργού
γ) Γρ. Γεν. Γραµµατέως ΥΠΕΚΑ
δ) Γρ. Γεν. Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
ε) Γεν. Δ/ντρια Πολεοδοµίας Αµαλιάδος 17 – 11523 ΑΘΗΝΑ
2.Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σταδίου 27, 10183 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Κεφάλαιο Α’ του ν. 4178/2013 – Οδηγίες, διευκρινίσεις, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Α. – Στο ΦΕΚ 174 Α’ / 8-8-2013 δηµοσιεύτηκε ο ν. 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.», ο οποίος αποτελείται από τα εξής τρία (3) κεφάλαια: Κεφάλαιο Α’ / Αντιµετώπιση αυθαίρετης δόµησης, Κεφάλαιο Β’ / Περιβαλλοντικό ισοζύγιο & Τράπεζα Γης και Κεφάλαιο Γ’ / Τροποποιήσεις διατάξεων περί εκδόσεως αδειών δόµησης, αρµοδίων Συµβουλίων και άλλες πολεοδοµικές ρυθµίσεις.

Ακολούθησε η δηµοσίευση:
α) στο ΦΕΚ 2184 Β’ / 5-9-2013 της υπ’ αριθ. 2254/30-8-2013 Υ.Α. «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόµου 4178/2013 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α’)» και
β) στο ΦΕΚ 2244 Β’ / 10-9-2013 της υπ’ αριθ. 3827/5/9/2013 Κ.Υ.Α. «Καθορισµός ποσοστού ανταπόδοσης για την λειτουργία και διαχείριση του πληροφοριακού συστήµατος δηλώσεων νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».

Β. – Εν όψει της ενεργοποίησης του ηλεκτρονικού συστήµατος για τη διαδικασία µεταφοράς των στοιχείων δηλώσεων υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 στο ηλεκτρονικό σύστηµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4178/2013, σε συνδυασµό µε το άρθρο 30 του Ν.4178/2013 σας αναφέρουµε τα ακόλουθα:

1.- Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4178/13 ορίζεται:
Για τις ολοκληρωµένες πράξεις υπαγωγής για τις οποίες έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίµου και έχει περαιωθεί η διαδικασία αυτοµάτως ή µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου εκδίδεται πράξη ολοκλήρωσης της υπαγωγής κατά τις διατάξεις του N.4178/2013.
Ειδικότερα, για πράξεις υπαγωγής για τις οποίες έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και σχέδια και έχει καταβληθεί και το σύνολο του προστίµου, καταρχάς, µετά από αίτηµα του ενδιαφεροµένου ή και αυτοµάτως (όταν γίνει σχετική προσαρµογή στο πληροφοριακό σύστηµα) εκδίδεται πράξη υπαγωγής κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.4178/2013. Σε περιπτώσεις όπου από την µεταφορά των στοιχείων το πρόστιµο που υπολογίζεται µε το νέο νόµο είναι µεγαλύτερο από αυτό της ολοκληρωµένης πράξης υπαγωγής δεν καταβάλλεται το επιπλέον ποσό και εκδίδεται βεβαίωση πράξης ολοκλήρωσης της υπαγωγής σύµφωνα µε το ποσό που έχει υπολογιστεί και καταβληθεί. Προσεχώς µε υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι περιπτώσεις και η διαδικασία τυχόν επιστροφής προστίµων όταν το πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε το νέο νόµο είναι µικρότερο του ποσού που έχει καταβληθεί για την ολοκληρωµένη πράξη υπαγωγής.

Το αίτηµα για την µεταφορά των στοιχείων υποβάλλεται χωρίς χρονικό περιορισµό (στα πλαίσια χρονικής ισχύος του Ν.4178/2013) και εφόσον απαιτηθεί η υποβολή της βεβαίωσης πράξης υπαγωγής για την έκδοση διοικητικής πράξης από αρµόδιες αρχές ή η έκδοση βεβαίωσης για δικαιοπραξία.

Mε την έκδοση του Π.Δ/τος για την Ταυτότητα του Κτιρίου θα καθοριστεί κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υποχρέωση συµπλήρωσης της ταυτότητας κτιρίου για ολοκληρωµένες πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 για τις οποίες τυχόν δεν θα απαιτηθεί η µεταφορά των στοιχείων των δηλώσεων.

2.– Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4178/13 ορίζεται:
Εκκρεµείς υποθέσεις διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4178/13.
Ως εκκρεµείς υποθέσεις νοούνται οι πράξεις υπαγωγής για τις οποίες είτε δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίµου είτε δεν έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστηµα όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και σχέδια. Σε αυτές τις περιπτώσεις µετά από αίτηση απαιτείται η µεταφορά των στοιχείων της δήλωσης υπαγωγής στο πληροφοριακό σύστηµα κατά τις διατάξεις του Ν.4178/2013. Για την αίτηση δεν υφίσταται ειδικός περιορισµός ως προς το χρόνο, πέραν της γενικής χρονικής ισχύος του νόµου, δηλαδή µέχρι 6-2-2015.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον απαιτηθεί η έκδοση βεβαίωσης πράξης υπαγωγής για την υποβολή σε δηµόσια αρχή ή η έκδοση βεβαίωσης για δικαιοπραξία, για την έκδοση αυτών των πράξεων απαιτείται η προηγούµενη µεταφορά των στοιχείων των δηλώσεων στις διατάξεις του Ν.4178/2013. Επισηµαίνεται ότι ακόµη και αν έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίµου σύµφωνα µε πράξη υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 αλλά δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και σχέδια, η υποβολή των στοιχείων και των σχεδίων και συνεπώς και η µεταφορά των στοιχείων της δήλωσης θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί έως την καταληκτική ηµεροµηνία του Ν.4178/2013 (6-2-2015).

Σε περιπτώσεις όπου από την µεταφορά των στοιχείων το πρόστιµο που υπολογίζεται µε το νέο νόµο είναι µεγαλύτερο από αυτό της πράξης υπαγωγής δεν θα καταβάλλεται το επιπλέον ποσό και θα εκδίδεται πράξη ολοκλήρωσης σύµφωνα µε το ποσό που έχει υπολογιστεί.

Σε περιπτώσεις όπου από την µεταφορά των στοιχείων το πρόστιµο που υπολογίζεται µε το νέο νόµο είναι µικρότερο από αυτό της πράξης υπαγωγής οι προς καταβολή επόµενες δόσεις (το συνολικό ποσό που υπολείπεται) αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε το νέο υπολογισµό του προστίµου κατά τις διατάξεις του Ν.4178/2013.

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω αναφερόµενα για τον υπολογισµό του προστίµου στις εκκρεµείς υποθέσεις ισχύουν στην περίπτωση όπου κατά τη µεταφορά των δηλώσεων δεν µεταβάλλονται τα πολεοδοµικά στοιχεία της δήλωσης ( χώροι – επιφάνειες) χωρίς να λαµβάνονται υπόψη επιµέρους συντελεστές. Εφόσον κατά την αίτηση για µεταφορά των στοιχείων στις διατάξεις του Ν.4178/2013 µεταβάλλονται και τα πολεοδοµικά στοιχεία της δήλωσης ( χώροι – επιφάνειες ) η καταβολή των εποµένων δόσεων αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε το νέο υπολογισµό και ανεξαρτήτως εάν το συνολικό ποσό είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο από τον υπολογισµό της πράξης υπαγωγής κατά το Ν.4014/2011.

Τέλος αναφέρουµε ότι στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης της παρ.9 του άρθρου 30 του Ν.4178/2013 θα καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που τυχόν απαιτηθεί πέραν των ανωτέρω.

Γ. – Επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης οικοδοµικών αδειών – αδειών δόµησης που έχουν υποβληθεί προ της ισχύος του ν. 4178/13 και περιλαµβάνουν εκτέλεση εργασιών σε αυθαίρετα που έχουν υπαχθεί στο ν. 4014/11, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθ. οικ. 2975/19-1-2012 Υ.Α. «Καθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’), όπως ισχύει.» (ΦΕΚ 43 Β’).

Ακολουθούν συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ( 1 και 2 ) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Ο Γενικός Γραµµατέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
Σωκράτης Αλεξιάδης

Εσ. Διανοµή
1.Χρ.Αρχείο
2.Μηχανικοί της ΔΟΚΚ
3.Ιστοσελίδα “Ενηµέρωση ΥΔΟΜ & ΔΙΠΕΧΩΣΧ”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α’)

Διευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων κατασκευών και της εγκατάστασης αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.

Α. – Κατ’ αρχάς επισηµαίνουµε τα εξής:

1) Από τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4067/12 όπως ισχύει, προκύπτει ότι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα είναι κάθε κατασκευή που έχει εκτελεστεί:
α) χωρίς οικοδοµική άδεια ή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας ή χωρίς οποιοδήποτε στοιχείο νοµιµότητας σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
β) καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω αναφερoµένων στo στοιχείο α,
γ) βάσει άδειας που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε και
δ) κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων ή µέγιστων ανοχών, όπως αυτές καθορίζονται.

Μετά τα παραπάνω και δεδοµένου ότι οι οικοδοµικές άδειες εκδίδονται και οφείλουν να υλοποιούνται µε ακρίβεια οι εγκεκριµένες µελέτες τους, επισηµαίνουµε ότι ο εντοπισµός των αυθαιρέτων κατασκευών ή των αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης δεν γίνεται µε βάση τα εγκεκριµένα µεγέθη των οικοδοµικών αδειών, αλλά µε τις εγκεκριµένες µελέτες τους.

2) Ως προς την κύρια χρήση χώρου για την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής στο ν. 4178/13 λαµβάνεται υπόψη η εγκατεστηµένη προ 28-7-2011 κύρια χρήση, ανεξαρτήτως αν το ύψος του χώρου είναι µικρότερο από το οριζόµενο από τις ισχύουσες διατάξεις, διότι τα ύψη που ορίζουν κάθε φορά οι Οικοδοµικοί Κανονισµοί αφορούν σε νόµιµα κτίρια και µόνον.

3) Τα µεγέθη των αυθαιρεσιών, που διαπιστώνονται µετά τον έλεγχο της νοµιµότητας των υφισταµένων κτισµάτων, συγκρίνονται µε τα επιτρεπόµενα µεγέθη από τους ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως αν υπολείπονται ή εάν τα υπερβαίνουν.

Β. –

Για τον ευχερέστερο έλεγχο της νοµιµότητας των υφισταµένων κτισµάτων και τον κατ’ επέκταση εντοπισµό των αυθαιρέτων κατασκευών ή της εγκατάστασης αυθαίρετης αλλαγής χρήσης αναφέρουµε τα εξής:

Ο πρώτος έλεγχος αφορά σε υφιστάµενα κτίσµατα και σε υφιστάµενες χρήσεις, καθώς και αν αυτά καλύπτονται από τις εγκεκριµένες µελέτες, που συνοδεύουν την οικοδοµική άδεια.

Σε περίπτωση, που για τα υφιστάµενα κτίσµατα:

1) δεν έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο νοµιµότητας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, πρέπει να προηγηθεί η διερεύνηση αν υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του ν. 4178/13, µε συνέπεια να απαγορεύεται η υπαγωγή τους στο ν. 4178/13.

Αναζητούνται αποδεικτικά στοιχεία του χρόνου κατασκευής (προ 28-7-2011) και εξετάζεται τυχόν δυνατότητα νοµιµοποίησης των αυθαιρεσιών, σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης στη θέση του ακινήτου.

Ακολουθεί η κατηγοριοποίηση των αυθαιρεσιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του νόµου και η υποβολή στο πληροφοριακό σύστηµα των στοιχείων των αυθαιρέτων κατασκευών, που πληρούν τις προβλεπόµενες στο ν. 4178/13 προϋποθέσεις, καθώς και των απαιτουµένων σχετικών δικαιολογητικών και σχεδίων (αποδεικτικά παλαιότητας κ.λ.π.)

2) έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια και εφ’ όσον από το διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώνεται η ύπαρξη αυθαιρεσιών, ζητούνται τυχόν νοµιµοποιητικά τους στοιχεία, ώστε να διερευνηθεί κατά πόσον οι εκτελεσµένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστηµένες αυθαίρετες χρήσεις, εµπίπτουν σε µία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13.

Στη συνέχεια ελέγχεται αν οι αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστηµένες αυθαίρετες χρήσεις που δεν έχουν στοιχεία νοµιµότητας υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του ν. 4178/13, µε συνέπεια αυτές ή τµήµατά τους να απαγορεύεται να υπαχθούν στο ν. 4178/13.

Αναζητούνται αποδεικτικά στοιχεία του χρόνου κατασκευής (προ 28-7-2011) και εξετάζεται τυχόν δυνατότητα νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων κτισµάτων ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης, σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης στη θέση του ακινήτου.

Ακολουθεί η κατηγοριοποίηση των αυθαιρεσιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του νόµου και η υποβολή στο πληροφοριακό σύστηµα των στοιχείων των αυθαιρέτων κατασκευών ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης, που πληρούν τις προβλεπόµενες στο ν. 4178/13 προϋποθέσεις, καθώς και των απαιτουµένων σχετικών δικαιολογητικών και σχεδίων (αποδεικτικά παλαιότητας κ.λ.π.)

3) έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια, αλλά τόσο οι εγκεκριµένες µελέτες από το αρχείο του ιδιοκτήτη, όσο και ο σχετικός φάκελος από το Αρχείο της οικείας ΥΔΟΜ δεν είναι δυνατόν να ανευρεθούν µπορεί να προηγηθεί η διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 6γ του άρθρου 11 του ν. 4178/13, δηλ. η υποβολή στην αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης φακέλου αποτύπωσης κτιρίου, ο οποίος συµπληρώνει τον απωλεσθέντα φάκελο της οικοδοµικής άδειας στο αρχείο της Υπηρεσίας Δόµησης.

Η δηµιουργία του φακέλου αποτύπωσης κτιρίου:
α) συντελεί στη διερεύνηση της νοµιµότητας του υφισταµένου κτιρίου και διευκολύνει τον εντοπισµό των αυθαιρεσιών και
β) αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της Ταυτότητας Κτιρίου του άρθρου 4του ν. 3843/10, όπως προβλέπεται στο υπό επεξεργασία Π.Δ/γµα της παρ. 5 του άρθρου αυτού.
Ακολουθεί η διαδικασία που αναλυτικά περιγράφεται στην προηγούµενη παρ. Β2.

Γ. –

Σε περίπτωση διαπίστωσης αυθαιρέτου ολοκληρωµένου φέροντα οργανισµού ή τµήµατος κτιρίου µε αυθαίρετο ολοκληρωµένο φέροντα οργανισµό χωρίς στοιχεία πλήρωσης και χωρίς εγκατεστηµένη χρήση, για την υπαγωγή του στο ν. 4178/13 το ενιαίο ειδικό πρόστιµο υπολογίζεται κατά τα οριζόµενα στις γενικές και ειδικές διατάξεις των άρθρων 18 και 19, εφαρµόζοντας το µικρότερο συντελεστή χρήσης για την άλλη κατοικία (3β=0,5).

Στην περίπτωση αυτή κατά την υποβολή αίτησης αποπεράτωσης η χρήση που θα εγκατασταθεί µε την έκδοση της σχετικής άδειας θα είναι αποκλειστικά επιτρεπόµενη, σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης στη θέση του ακινήτου.

Δ. –

Όσον αφορά στις διακεκριµένες αυτοτελείς ιδιοκτησίες (οριζόντιες ή κάθετες):

Σύµφωνα µε την παρ. 1.α.ii του άρθρου 3 του ν. 4178/13, επιτρέπεται η µεταβίβαση διακεκριµένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, εφ’ όσον δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόµησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια µη συµπεριλαµβανοµένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου.

Ειδικότερα στην περίπτωση διαπίστωσης αυθαιρεσιών της Κατηγορίας 3 του άρθρου 9 του ν. 4178/13 στους κοινόκτητους ή κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου ή στα παρακολουθήµατα της ιδιοκτησίας, οι οποίες δεν επαυξάνουν τη δόµηση, την κάλυψη και το ύψος της διηρηµένης ιδιοκτησίας ο µηχανικός µπορεί να χορηγήσει τη βεβαίωση του άρθρου 3 του ν. 4178/13 και δεν επηρεάζεται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου, όπως προκύπτει µε σαφήνεια από τη διατύπωση της παρ. 1.α.ii του άρθρου 3, καθώς και του άρθρου 28 του ν. 4178/13, όπου προβλέπεται ότι για τις αυθαιρεσίες της Κατηγορίας 3 δεν υπάρχει καταληκτική ηµεροµηνία.

Ε. –

Σε κάθε περίπτωση που από τις κείµενες διατάξεις του ν. 4178/13 προβλέπεται υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας από το νέο ιδιοκτήτη µε ειδική µνεία στο σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο, δεν δηµιουργούνται θέµατα αναδοχής χρέους για τον αγοραστή, δηλ. καταβολής τελών και δικαιωµάτων επί του υπολοίπου ποσού του ενιαίου ειδικού προστίµου.

ΣΤ. – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 1

1) Παρ. 1: Η διαπίστωση ύπαρξης αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης γίνεται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός.» ( ΦΕΚ 210 Α’), ο οποίος ίσχυε στις 28-7-2011 και όχι κατά τις διατάξεις του µεταγενέστερου ν. 4067/12 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» ( ΦΕΚ 79 Α’).

2) Παρ. 2β: Στην παράγραφο αυτή υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, που αποδεδειγµένα προϋφίστανται της 27-7-1977 (ηµεροµηνίας δηµοσίευσης του ν. 651/77) και βρίσκονται εντός οικισµών προϋφισταµένων του 1923 και της περιφέρειας αυτών και οι οποίοι είχαν καθοριστεί µέχρι 6-12-1977 µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη, που έχει δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ως αποµακρυσµένοι ορεινοί ή θεοµηνιόπληκτοι ή ότι βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές.

3) Παρ. 2δ: Δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/13 αυθαίρετα κτίσµατα που έχουν δηλωθεί µε το ν. 410/68 ή το ν. 720/77, δεδοµένου ότι καλύπτονται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 1337/83.
Επίσης δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/13 αυθαίρετα κτίσµατα που έχουν δηλωθεί µε το ν. 1337/83 (των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 / α’ και β’ φάση).

4) Παρ. 2ζ: Η έκφραση «ή του σχετικού παραβόλου» αφορά τις περιπτώσεις, που το πρόστιµο των ρυθµισµένων αυθαιρεσιών περιορίζεται αποκλειστικά σε καταβολή παραβόλου σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των ν. 4014/11 ή ν. 4178/13.

ΑΡΘΡΟ 2

5) Παρ. 2α: Απαγορεύεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4178/13 αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης ή του οικισµού, µε την επιφύλαξη του εδαφίου δ της παρ. Γ του άρθρου 9 του νόµου. Στην έννοια των κοινοχρήστων χώρων της πόλης δεν περιλαµβάνονται οι εγκεκριµένοι κοινωφελείς χώροι της πόλης. Η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά δικαιούχους αποζηµίωσης για κατασκευές που προϋφίσταντο της έγκρισης της απαλλοτρίωσης.
Στην παρούσα παράγραφο αναφέρεται το εδάφιο ιστ της παρ. Γ. Κατηγορία 3 του άρθρου 9 και οι παρ. 16 και 22 του άρθρου 23 ν. 4178/13.

6) Παρ. 2β: Στην παρούσα παράγραφο αναφέρεται το εδάφιο ιστ της παρ. Γ. Κατηγορία 3 του άρθρου 9 ν. 4178/13.

7) Παρ. 2γ: Στην παρούσα παράγραφο αναφέρεται το εδάφιο ιστ της παρ. Γ. Κατηγορία 3 του άρθρου 9 ν. 4178/13.

8) Παρ. 2δ: Κατά τις ισχύουσες διατάξεις η ζώνη ορίζεται από τον άξονα της οδού ή το όριο απαλλοτρίωσης κατά περίπτωση. Η αναφερόµενη εξαίρεση αφορά αυθαίρετες κατασκευές σε γήπεδα που έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια.

9) Παρ. 2ε: Στην παρούσα παράγραφο αναφέρεται η παρ. 20 του άρθρου 23 του ν. 4178/13.

10) Παρ. 2ζ: Για αυθαίρετες κατασκευές στον αιγιαλό γίνεται σχετική αναφορά στην παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4178/13.

11) Παρ. 2η: Στην παρούσα παράγραφο αναφέρεται η παρ. 19 του άρθρου 23 του ν. 4178/13. Η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά πολίτες που δικαιούνται αποζηµίωσης.

12) Παρ. 2ιγ: Στην παρούσα παράγραφο αναφέρεται η παρ. 21 του άρθρου 23 του ν. 4178/13.

13) Παρ. 2ιδ: Η υπαγωγή αυθαιρέτων σε διατηρητέα κτίρια είναι δυνατή µόνον κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14 του νόµου. Η απαγόρευση αφορά στην υπαγωγή στο ν. 4178/13 αυθαιρεσιών σε µνηµεία.

14) Παρ. 2ιε: Εφαρµόζεται σε επικινδύνως ετοιµόρροπο κτίριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ. 13/22-4-1929 «Περί επικινδύνων οικοδοµών» (ΦΕΚ 153 Α’), όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 3

15) Παρ. 1β: Η διάταξη αφορά τη βεβαίωση µηχανικού για τις αυθαίρετες κατασκευές της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, όπως προκύπτει µε σαφήνεια από τη διατύπωση της διάταξης.

16) Παρ. 1γ: Δεδοµένου ότι οι δυνατές µεθοδολογίες εξάρτησης ενός τοπογραφικού διαγράµµατος από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων χρησιµοποιούν είτε τριγωνοµετρικά σηµεία, είτε το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού – HEPOS, η µεθοδολογία εξάρτησης θα συµπληρώνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα σύµφωνα µε το υπόδειγµα τοπογραφικού διαγράµµατος για τη χορήγηση έγκρισης δόµησης, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ βάσει του υπ’ αριθ.πρωτ.οικ. 1205/14-03-2013 εγγράφου του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος.

17) Παρ. 1γ, εδάφια i,ii: Τοπογραφικό διάγραµµα απαιτείται σε εντός σχεδίου περιοχές ή εντός ορίων οικισµού, όπου δεν έχει καταρτιστεί συµβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή δεν έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια ή δεν έχει κυρωθεί η σχετική πράξη εφαρµογής.

18) Παρ. 1ε: Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας του πληροφοριακού συστήµατος να υποδέχεται τα τοπογραφικά διαγράµµατα που συνοδεύουν τη βεβαίωση της παρ. 1γ του άρθρου 3 του ν. 4178/13, στα συµβόλαια που θα συντάσσονται θα προσαρτώνται εκτυπωµένα αντίγραφα από το πληροφοριακό σύστηµα, ως αυτά θα καθοριστούν ειδικά.

19) Παρ. 2: Αφορά συµβολαιογραφικά έγγραφα σε νέα κτίρια που έχουν ανεγερθεί µε βάση άδεια δόµησης µετά την ισχύ του ν. 4030/11.

20) Παρ. 3: Εφαρµόζεται κατά τη σύνταξη συµβολαιογραφικών εγγράφων που αφορούν σε δικαιοπραξίες µεταβίβασης ακινήτων µε αυθαιρεσίες που έχουν υπαχθεί στο ν. 4014/11 (υπό τις επιφυλάξεις των ειδικότερων διατάξεων περί µεταφοράς των στοιχείων κατά τις διατάξεις του ν. 4178/13) και στο ν. 4178/13. Δεν απαιτείται σε περίπτωση αυθαιρεσιών που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους νόµους και δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4178/13.

ΑΡΘΡΟ 4

21) Παρ. 1: Αφορά στον τρόπο σύνταξης των τοπογραφικών διαγραµµάτων, όπως ορίζεται στα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1γ του άρθρου 3 του ν. 4178/13, ο οποίος εφαρµόζεται υποχρεωτικά εφεξής, όπου από τις ισχύουσες ή τις µελλοντικές διατάξεις προβλέπεται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος.
Εποµένως εφεξής κάθε τοπογραφικό διάγραµµα απαιτείται να είναι εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, συνοδευόµενο από τη µεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγµένες των τριγωνοµετρικών σηµείων του κρατικού συστήµατος συντεταγµένων, που χρησιµοποιήθηκαν για την εξάρτηση και επιπλέον σε περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρµογής και διαθέτει συντεταγµένες σε σύστηµα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ’87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγµένες σύµφωνα µε αυτό.

22) Παρ. 2: Θεσµοθετείται ποσοστό αποδεκτής απόκλισης αποκλειστικά επί του εµβαδού οικοπέδου/γηπέδου. Η αποδοχή της απόκλισης δεν προσδίδει στοιχεία νοµιµότητας σε τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του ν. 4178/13.

ΑΡΘΡΟ 5

23) Παρ. 2: Δεν προβλέπεται στις διατάξεις του νόµου περιορισµός ως προς το χρόνο σύνταξης του συµβολαιογραφικού προσυµφώνου, δηλ. αυτό µπορεί να έχει συνταχθεί είτε προ, είτε µετά την ισχύ του ν. 4178/13, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται οι προϋποθέσεις της διάταξης.

24) Παρ. 3: Η υπαγωγή στο ν. 4178/13 γίνεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης αγωγής στο κατά τόπον αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο. Αντίγραφο αυτής εισάγεται στο πληροφοριακό σύστηµα.

ΑΡΘΡΟ 7

25) Παρ. 1: Διατηρείται η 28-7-2011 ως ηµεροµηνία προστασίας του δοµηµένου περιβάλλοντος, καταγραφής και εντοπισµού των νέων αυθαιρέτων.

26) Παρ. 2: Η υπαγωγή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης χώρου στο ν. 4178/13 είναι δυνατή ακόµη και αν δεν υποβληθεί έγγραφο φορολογικής ή άλλης δηµόσιας αρχής, αλλά στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισµό του προστίµου θεωρείται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1.1.2004.
Διευκρινίζεται ότι τα ως άνω σχετικά µε την απόδειξη του χρόνου κατασκευής ισχύουν αναλογικά και για τις περιπτώσεις κατασκευής αυθαίρετου παταριού, αυθαίρετου υπογείου και αυθαίρετης µετατροπής ηµιϋπαίθριου χώρου σε κλειστό χώρο κύριας χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 9

27) Παρ. Α. Κατηγορία 1: Ως αυθαίρετη κατασκευή νοείται και η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται κτίρια που έχουν αποκλειστικά χρήση κατοικίας και στα οποία διαπιστώνονται αυθαίρετες κατασκευές µε χρήση κατοικίας, καθώς και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης βοηθητικών χώρων σε κύριους χώρους µε χρήση κατοικίας. Εξαιρούνται κατοικίες που έχουν προκύψει από αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ειδικών κτιρίων.
Σε περίπτωση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης από βοηθητική χρήση σε κύρια χρήση κατοικία υποβάλλονται δηµόσια έγγραφα αποδεικτικά του χρόνου της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.
Στις περιπτώσεις όπου έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, η υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου γίνεται υποχρεωτικώς ανά διηρηµένη ιδιοκτησία, ανεξαρτήτως αν ο ίδιος ιδιοκτήτης έχει περισσότερες διηρηµένες ιδιοκτησίες.
Το ύψος του παραβόλου δεν επηρεάζεται από το µέγεθος της επιφάνειας των αυθαιρέτων κατασκευών.
Οι αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης της Κατηγορίας αυτής µπορούν να συνδυαστούν στο πληροφοριακό σύστηµα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης οποιασδήποτε άλλης Κατηγορίας.

28) Παρ. Β. Κατηγορία 2: Ως αυθαίρετη κατασκευή νοείται και η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.
Δεν προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής αυθαίρετης αλλαγής χρήσης χώρων από κύρια χρήση (κατοικία, κατάστηµα) σε κύρια χρήση (κατοικία, κατάστηµα) προ 1.1.1983, δεδοµένου ότι η έννοια της αλλαγής χρήσης καθιερώθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 1577/85. Εξαιρείται η εγκατάσταση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης κύριων χώρων σε χρήση ειδικών κτιρίων υπολογιζοµένου του προστίµου σύµφωνα µε την παρ. 5β του άρθρου 18 του ν. 4178/13.
Οι περιπτώσεις αυθαίρετης αλλαγής χρήσης βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης προ 1.1.1983 υπάγονται στις διατάξεις της κατηγορίας αυτής και υποβάλλονται δηµόσια έγγραφα αποδεικτικά του χρόνου της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στην παρούσα κατηγορία αυθαίρετης κατασκευής προ 1.1.1983 σε αυτοτελή ιδιοκτησία, αν υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν µεταγενέστερα του έτους 1983 στο ακίνητο από άλλον ιδιοκτήτη.
Οι αυθαιρεσίες της Κατηγορίας αυτής, στο πληροφοριακό σύστηµα µπορούν να συνδυαστούν µόνο µε αυθαιρεσίες της Κατηγορίας 1 και 3.

29) Παρ. Γ. Κατηγορία 3: Για τις αυθαιρεσίες της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθµού αυτών. Στην Τεχνική Έκθεση που υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστηµα δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή των αυθαιρέτων µικρών παραβάσεων που ρυθµίζονται, αλλά η γενική διατύπωση ότι αυτές υπάγονται στην Κατηγορία 3.
Από τη γραµµατική προσέγγιση προκύπτει ότι όπου ο νοµοθέτης ήθελε να αφορά περισσότερες της µιας αυθαίρετες µικρές παραβάσεις, χρησιµοποιεί πληθυντικό αριθµό.
Οι παραβάσεις των εδαφίων θ και ιγ, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διαστάσεων που τίθενται µε την παρούσα κατηγορία, δεν θεωρούνται ως αυθαίρετες µικρές παραβάσεις, ώστε να υπαχθούν στη Κατηγορία αυτή. Σε περίπτωση παραβάσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διαστάσεων που τίθενται µε την παρούσα κατηγορία, εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου 18 του νόµου και στο φύλλο καταγραφής επιλέγεται κατά περίπτωση οποιαδήποτε άλλη κατηγορία πλην της Γ.
Οι περιπτώσεις αυθαιρέτων ανοιχτών εξωστών ανεξαρτήτως µεγέθους, που υφίστανται προ ν. 1577/85 υπάγονται στο εδάφιο δ της παρούσας Κατηγορίας, δεδοµένου ότι δεν ίσχυε περιορισµός της επιφανείας τους από τις τότε ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, µε αποτέλεσµα να µην προκύπτει η υπέρβαση επιφάνειας των εξωστών, που ορίζεται στο εδάφιο αυτό.

30) Παρ. Γ. Κατηγορία 3, εδαφ. η: Ως δεξαµενές νερού θεωρούνται οι δεξαµενές συλλογής οµβρίων υδάτων και δεν περιλαµβάνονται οι πισίνες.

31) Παρ. Γ. Κατηγορία 3, εδαφ. ιη: Εφαρµόζεται µόνο σε βιοµηχανικά-βιοτεχνικά κτίρια µε οικοδοµική άδεια.

32) Παρ. Δ Κατηγορία 4, εδαφ. α: Ως « ..παρ. 2 του άρθρου 8.. » νοείται το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8 του νόµου.

33) Παρ. Δ Κατηγορία 4, εδαφ. αα: Σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου και κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 18 του νόµου, για τον υπολογισµό του ποσοστού των υπερβάσεων των αυθαιρεσιών, τα µεγέθη τους συγκρίνονται µε το µέρος των πολεοδοµικών µεγεθών της οικοδοµικής άδειας, που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας εκάστου συγκυρίου. Τα ποσοστά υπέρβασης δεν είναι απαραίτητο να συντρέχουν αθροιστικά για όλα τα µεγέθη προκειµένου η υπαγωγή να γίνει στη συγκεκριµένη κατηγορία.

34) Παρ. Δ Κατηγορία 4, γ: Η επιφύλαξη της περίπτωσης αα’ εφαρµόζεται για όλους τους αναφερόµενους νόµους.

35) Παρ. Ε Κατηγορία 5,: Πρέπει να εξασφαλίζονται σωρευτικά οι προϋποθέσεις των εδαφίων γ, δ και ε της παραγράφου.

ΑΡΘΡΟ 11

36) Παρ. 1: Στις περιπτώσεις περισσοτέρων αυθαιρέτων κτιρίων ή/και αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών στο οικόπεδο/γήπεδο ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες µπορούν από κοινού να υποβάλουν µία ή περισσότερες αιτήσεις υπαγωγής αυθαιρέτων στο ν. 4178/13.
Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει τον αριθµό των βεβαιώσεων µηχανικού που τυχόν θα απαιτηθούν για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων.

37) Παρ. 1δii: Ως τµήµατα αποκλειστικής χρήσης νοούνται τα τµήµατα που ορίζονται από τη σύσταση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας ή τον κανονισµό, που έχει µετεγγραφεί νοµίµως, ανεξαρτήτως των ειδικότερα αναφεροµένων σε ιδιωτικά συµφωνητικά που ρυθµίζουν τη σχέση των συνιδιοκτητών µεταξύ τους.

38) Παρ. 1δiv και 1ε: Δεν προβλέπεται στις διατάξεις του νόµου περιορισµός ως προς το χρόνο σύνταξης του συµβολαιογραφικού προσυµφώνου, δηλ. αυτό µπορεί να έχει συνταχθεί είτε προ, είτε µετά την ισχύ του ν. 4178/13, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται οι προϋποθέσεις της διάταξης.

39) Παρ. 6α, iv: Στην περίπτωση που η πραγµατική κατάσταση συµφωνεί µε τα σχέδια της σύστασης διηρηµένων ιδιοκτησιών, είναι δυνατή η υποβολή της κάτοψης που επισυνάπτεται στη σύσταση και δεν απαιτείται να προβεί ο µηχανικός στη σύνταξη νέου σχεδίου κάτοψης.
Κατά τα λοιπά ο έλεγχος των αυθαιρεσιών γίνεται σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της οικοδοµικής άδειας.

40) Παρ. 6γ: Οι εισφορές και κρατήσεις αφορούν µόνο στην αµοιβή αποτύπωσης.

41) Παρ. 8α: Ως επικρατούσα χρήση νοείται η χρήση που καλύπτει ποσοστό µεγαλύτερο του 50% της επιφάνειας των υφισταµένων χρήσεων (νοµίµων και αυθαιρέτων), µη συµπεριλαµβανοµένης της επιφάνειας των κοινοχρήστων χώρων του κλιµακοστασίου.

ΑΡΘΡΟ 12

42) Παρ. 2: Αναφέρεται σε αυθαίρετη κατασκευή ανεξαρτήτως της αναφοράς ως «πρόχειρη» και δεν απαιτείται ανάλογη τροποποίηση του κειµένου της Τεχνικής Έκθεσης µηχανικού στις περιπτώσεις πρόχειρης κατασκευής που έχει υπαχθεί στο ν. 4014/11.

43) Παρ. 3: Το σύστηµα ενηµερώνεται µόνο µε τις θετικές κρίσεις της επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 13

Ως αυθαίρετη κατασκευή νοείται και η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.

44) Παρ. 1: Κατά τη γραµµατική διατύπωση της διάταξης σε παραδοσιακό οικισµό ή τµήµα πόλης υπάγονται στο ν. 4178/13 αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους ως ακολούθως:
α) εφ’ όσον έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δηµοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισµού του οικισµού ή τµήµατος πόλης ως παραδοσιακού,
β) εφ’ όσον έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δηµοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισµού παραδοσιακού τµήµατος πόλης ή παραδοσιακού οικισµού άνω των 5.000 κατ. καθώς και
γ) εφ’ όσον έχουν ολοκληρωθεί µεταγενέστερα της διοικητικής πράξης χαρακτηρισµού παραδοσιακού τµήµατος πόλης ή παραδοσιακού οικισµού άνω των 5.000 κατ. και υπό την προϋπόθεση οτι προσκοµίζεται τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού στην οποία αναλύεται ότι η αυθαίρετη κατασκευή προσαρµόζεται και δεν αντίκειται στους γενικούς µορφολογικούς κανόνες που τίθενται από τις ειδικές διατάξεις. Η προσαρµογή αφορά στους γενικούς µορφολογικούς κανόνες και όχι στους ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης.

45) Παρ. 2α: Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4178/13, σύµφωνα µε τα οποία αποφαίνεται η αρµόδια επιτροπή και µε τη θετική κρίση της ενηµερώνει τον αρµόδιο φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3.

46) Παρ. 6: Ως ανεξάρτητες νέες κατασκευές για τις οποίες εφαρµόζεται ο περιορισµός της διάταξης είναι νέες κατασκευές, δηλ. στατικά και λειτουργικά ανεξάρτητες και σε απόσταση από τα υφιστάµενα κτίσµατα, οι οποίες έχουν υπέρβαση µεγαλύτερη του 10% οποιουδήποτε όρου δόµησης.
Υφιστάµενα κτίσµατα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου είναι τα κτίρια τα οποία έχουν ανεγερθεί µε ή χωρίς οικοδοµική άδεια έως την κήρυξη του οικισµού ως παραδοσιακού, καθώς και όσα έχουν ανεγερθεί µε οικοδοµική άδεια µετά την κήρυξη του οικισµού ως παραδοσιακού και έχει αποπερατωθεί ο φέρων οργανισµός ως 28-7- 2011.

ΑΡΘΡΟ 17

Κύρια κατοικία είναι αυτή που αναγράφεται στη φορολογική δήλωση ως κύρια κατοικία.

47) Παρ. 1: Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης χωρίς τον περιορισµό κύριας κατοικίας.

48) Παρ. 1, 2: Η φορολογική επιβάρυνση ατόµου από άτοµο µε ειδικές ανάγκες αποδεικνύεται από τα στοιχεία της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, η οποία και υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστηµα.

49) Παρ. 2: Ατοµικό ή Οικογενειακό εισόδηµα είναι αυτό που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση, η οποία και υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστηµα.

50) Παρ. 3: Το δεύτερο εδάφιο αφορά όλους τους µόνιµους κατοίκους της Θράκης, παρά τα αναφερόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του νόµου.

51) Παρ. 5: Για δευτερεύουσα κατοικία επιφάνειας µεγαλύτερης των 80 τ.µ. η µείωση του ενιαίου ειδικού προστίµου εφαρµόζεται µόνο στην επιφάνεια των 80 τ.µ. σε ένα φύλλο καταγραφής και η επιπλέον επιφάνεια σε άλλο φύλλο καταγραφής, υπολογιζοµένου του ενιαίου ειδικού προστίµου χωρίς τη ανωτέρω µείωση.

52) Παρ. 5, 6: Η απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους και τις µονογενεϊκές οικογένειες γίνεται µέσω των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης (προστατευόµενα µέλη), η οποία και υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστηµα.
Ειδικά για τις µονογονεϊκές οικογένειες, κατά το σκοπό της διάταξης, εφ’ όσον η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται από τον επικαρπωτή, η προϋπόθεση της κύριας κατοικίας θα πρέπει να αποδεικνύεται από την φορολογική δήλωση είτε του επικαρπωτή, είτε του ψιλού κυρίου-τέκνου του επικαρπωτή της µονογεϊκής οικογένειας.

ΑΡΘΡΟ 18

Όταν συνυπάρχουν αυθαίρετες µικρές παραβάσεις της Κατηγορίας 3 µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης άλλων κατηγοριών, το παράβολο της Κατηγορίας 3 είναι ανεξάρτητο και δεν συµψηφίζεται µε το παράβολο των λοιπών κατηγοριών.

53) Παρ. 5α: Σε περίπτωση που στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ του νόµου δεν περιλαµβάνεται τιµή µονάδος της αυθαίρετης κατασκευής, λαµβάνεται η τιµή µονάδος τιµολογίων αγοράς.

54) Παρ. 5β: Υπάγεται στην παρούσα παράγραφο η µετατροπή ισόγειου βοηθητικού χώρου σε κλειστό χώρο στάθµευσης αυτοκινήτου.

ΑΡΘΡΟ 19

55) Παρ. 2: Κατά τη ρητή διατύπωση του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τον υπολογισµό του προστίµου των αυθαιρεσιών που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή και αφορά σε ακίνητα του άρθρου 13 του ν. 4178/13 δεν εφαρµόζεται ο αναλυτικός προϋπολογισµός, αλλά συντελεστής ύψους.

56) Παρ. 3: Το κατά πόσον η κατοικία είναι κύρια και µοναδική προκύπτει από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, η οποία και υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστηµα.
Για την κύρια και µοναδική κατοικία επιφάνειας µεγαλύτερης των 70 τ.µ. η µείωση του ενιαίου ειδικού προστίµου εφαρµόζεται µόνο στην επιφάνεια των 70 τ.µ. σε ένα φύλλο καταγραφής και η επιπλέον επιφάνεια σε άλλο φύλλο καταγραφής, υπολογιζοµένου του ενιαίου ειδικού προστίµου χωρίς τη ανωτέρω µείωση.

57) Παρ. 5: Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής αφορά στον τρόπο υπολογισµού του ενιαίου ειδικού προστίµου αυθαίρετης αλλαγής χρήσης από κύρια χρήση σε κύρια, εντός νοµίµου περιγράµµατος κτιρίου, στις περιπτώσεις όπου επέρχεται αύξηση του συντελεστή δόµησης από την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης:
α) Για την επιφάνεια που έχει γίνει αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από κύρια χρήση σε κύρια και δεν αντίκειται ως προς το µέγεθος στις ισχύουσες διατάξεις, εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου 18.
β) Για την επιπλέον επιφάνεια που έχει γίνει αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από κύρια χρήση σε κύρια και η οποία αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις ως προς το µέγεθος, εφαρµόζεται συντελεστής αλλαγής χρήσης κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
γ) Για την επιφάνεια της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης εφαρµόζεται συντελεστής δόµησης κατά το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
δ) Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι συντελεστές που προβλέπονται στις γενικές διατάξεις υπολογισµού του ενιαίου ειδικού προστίµου (οικ. άδεια, εντός ή εκτός σχεδίου, παλαιότητα, κ.λ.π.)

ΑΡΘΡΟ 21

58) Οι προθεσµίες πληρωµών, εκπτώσεων και προσαυξήσεων ορίζονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 2254/30-8-2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής (ΦΕΚ 2184 Β’/5-9-2013).

ΑΡΘΡΟ 22

59) Παρ. 1: α) Η διαπιστωτική πράξη του οικείου Δήµου δεν απαιτείται εάν στην Περιφερειακή Ενότητα δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης µεγαλύτερη των 2.200 ευρώ.
β) Όταν στην περιοχή του ακινήτου δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην Τοπική ή Δηµοτική Κοινότητα (του Καλλικακρατικού Δήµου) όπου βρίσκεται το ακίνητο. Όταν στην οικεία Τοπική ή Δηµοτική Κοινότητα δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης τότε εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δήµου η οποία αναφέρει σε τι ποσοστό της έκτασης της Δηµοτικής Κοινότητας έχει καθοριστεί µέγιστη τιµή ζώνης που υπερβαίνει τα 2.200 ευρώ.
Εάν δεν υπάρχει µέγιστη τιµή ζώνης που υπερβαίνει τα 2.200 ευρώ σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% της έκτασης της Δηµοτικής Κοινότητας, λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην Περιφερειακή ενότητα.
Εάν υπάρχει τιµή ζώνης που υπερβαίνει τα 2.200 ευρώ σε ποσοστό µεγαλύτερο το 10% της έκτασης της Δηµοτικής Κοινότητας, λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην έκταση του οικείου Δήµου.

ΑΡΘΡΟ 23

60) Παρ. 1α: Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της παραγράφου αναφέρονται σε ειδική κατηγορία κτισµάτων, δηλ. σε περιπτώσεις κτισµάτων τα οποία για οποιονδήποτε λόγο κρίνονται ως αυθαίρετα ή µε πράξη της Διοίκησης ή µε Δικαστική απόφαση.
Διατηρούνται οι νοµίµως εκδοθείσες άδειες λειτουργίας ή άλλες διοικητικές πράξεις, εφ’ όσον καταβληθεί το 10% του ειδικού παραβόλου διατήρησης άδειας λειτουργίας, το οποίο επέχει θέση προστίµου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παρ. 1β του ιδίου άρθρου.

61) Παρ. 1β: Μετά τη διόρθωση των στοιχείων της δήλωσης, λόγω αδυναµίας έκδοσης άδειας νοµιµοποίησης, δεν εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 21 (εκ παραδροµής γίνεται αναφορά στο άρθρο 25)

62) Παρ. 10: Καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ ανά όροφο και την αίτηση υποβάλλει οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης διαµερίσµατος. Σε περίπτωση που η αποτύπωση του ορόφου έχει γίνει µε τη συναίνεση των λοιπών ιδιοκτητών διαµερισµάτων του ορόφου η υπαγωγή καλύπτει και αυτούς.

63) Παρ. 11: Ως ειδικό πρόστιµο καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο.

64) Παρ. 12: Στις διατάξεις του ν. 4178/13 υπάγονται αυθαίρετα κτίρια ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν κατασκευαστεί κατά παρέκκλιση των όρων δόµησης και χρήσεων που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής. Δεν ισχύουν οι περιορισµοί της παρ. 6 του άρθρου 13, αλλά απαιτείται έγκριση της επιτροπής του άρθρου 12 του νόµου.

65) Παρ. 13γ: Στα κτίσµατα προσωρινής διαµονής δεν περιλαµβάνονται οι σταυλικές εγκαταστάσεις. Η επιφάνεια των 35 τ.µ. είναι περιορισµός της συνολικής επιφάνειας περισσοτέρων κτισµάτων προσωρινής διαµονής.
Υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/13 οι περιπτώσεις κτισµάτων προσωρινής διαµονής συνολικής επιφάνειας µεγαλύτερης των 35 τ.µ. Στις περιπτώσεις αυτές η επιφάνεια των 35 τ.µ. καλύπτεται µε το παράβολο των 300 ευρώ και η επιπλέον επιφάνεια καταχωρείται σε άλλο φύλλο καταγραφής υπολογιζοµένου του ενιαίου ειδικού προστίµου κατά τις γενικές διατάξεις.

66) Παρ. 16: Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής γίνεται αναφορά σε αυθαίρετες κατασκευές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 περ. 74 και στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012, δηλαδή σε προσωρινές κατασκευές σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί νοµίµως για συγκεκριµένη εµπορική εκµετάλλευση ή χρήση τραπεζοκαθισµάτων από φορείς του Δηµοσίου ή ΟΤΑ.
Ειδικότερα για τις περιπτώσεις αυτές, από την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος νόµου, παρέχεται διετής προθεσµία αναστολής. Μετά την παρέλευση όµως της ως άνω διετούς προθεσµίας οι κατασκευές αυτές προβλέπεται ρητά ότι ή θα πρέπει να προσαρµοστούν ή σε διαφορετική περίπτωση να αποµακρυνθούν από τους χώρους που είναι εγκατεστηµένες.
Περαιτέρω για την προσαρµογή και αδειοδότηση των αυθαιρέτων κατασκευών, καθώς και για την εγκατάσταση νέων προσωρινών κατασκευών εντός κοινοχρήστων χώρων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4067/12 αναφέρονται τα ακόλουθα:
Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής δεν απαιτείται, όταν αφορά σε εγκρίσεις αρχιτεκτονικών µελετών σχετικά µε τις αναφερόµενες στο άρθρο 2 περ. 74 και στο 21 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) προσωρινές κατασκευές, να έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη στο στοιχείο ε του παραγράφου αυτής Υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Πρέπει όµως άµεσα, λόγω της ως άνω τιθέµενης εκ του νόµου διετούς προθεσµίας, κάθε Δήµος µε ευθύνη του, να εκπονήσει πρότυπη αρχιτεκτονική µελέτη στην οποία θα περιγράφονται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου, οι µορφολογικοί κανόνες, το είδος, το µέγεθος και τα χρησιµοποιούµενα υλικά καθώς και ότι αυτή αφορά σε προσωρινές κατασκευές.
Στη συνέχεια, µετά από απόφαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου, η ως άνω πρότυπη αρχιτεκτονική µελέτη, θα πρέπει να υποβληθεί, µε αίτηση του Δήµου, στο Αρµόδιο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής προς έγκριση.
Η εγκριτική απόφαση του Αρµόδιο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής µπορεί να αφορά είτε σε τµήµα είτε στο σύνολο της εκτάσεως που πρόκειται να εγκατασταθούν οι προσωρινές κατασκευές καθώς και να περιλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις για την ελεύθερη διέλευση του κοινού και την ελεύθερη χρήση των εγκαταστάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα
Εποµένως τόσο στη πρότυπη αρχιτεκτονική µελέτη όσο και στη προβλεπόµενη εγκριτική απόφαση θα γίνεται αναφορά και στους µορφολογικούς κανόνες, στο είδος, στο µέγεθος και στα χρησιµοποιούµενα υλικά των κατασκευών καθώς και ότι πρόκειται για προσωρινές κατασκευές του άρθρου 2 περ. 74 και του άρθρου 21 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ).
Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης από το Αρµόδιο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής, η αδειοδότηση των κατασκευών αυτών θα γίνεται από την αρµόδια κατά τόπον ΥΔΟΜ βάσει της εγκεκριµένης πρότυπης αρχιτεκτονικής µελέτης.

67) Παρ. 17, 18: Το πρόστιµο των αυθαιρέτων κατασκευών που υπάγονται στις παραγράφους αυτές υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και η διατήρησή τους θα καθοριστεί µε τις διοικητικές πράξεις που προβλέπονται στα σχετικά εδάφια.

68) Παρ. 20α: Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής ως πρώτη κατοικία νοείται η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, η οποία και υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστηµα.

69) Παρ. 22: Αφορά σε αυθαίρετες κατασκευές κοινωφελών κτιρίων και συνοδών εγκαταστάσεων κατά παρέκκλιση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόµου, όπως προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης. (εκ παραδροµής γίνεται αναφορά στην περίπτωση ια’)

ΑΡΘΡΟ 24

70) Παρ. 1: Με την υπαγωγή στο ν. 4178/13 αναστέλλεται η επιβολή προστίµων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, καθώς και η είσπραξη ήδη βεβαιωθέντων προστίµων από τις Δ.Ο.Υ. και το Ι.Κ.Α., µέχρι την παρέλευση της προθεσµίας εξόφλησης των προστίµων και προβλέπεται η έκδοση πράξης αναστολής είσπραξης από την αρµόδια ΥΔΟΜ. Για τη διαδικασία εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 25 του νόµου.

71) Παρ. 1, 3: Αφορούν στη πρώτη δόση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 2254/30-8-2013 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής (ΦΕΚ 2184 Β’/2013).

72) Παρ. 8: Η απαλλαγή από την επιβολή των τελών του τελευταίου εδαφίου, αφορά αποκλειστικά αυθαίρετες αλλαγές χρήσης

ΑΡΘΡΟ 25

73) Παρ. 9: Τα αναφερόµενα στην παρούσα διάταξη θα εφαρµοστούν µετά την έκδοση της αναφερόµενης κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών.

74) Παρ. 14: Καταργείται η υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης από τις Υ.Δ.Ο.Μ., η οποία πλέον χορηγείται από τους ιδιώτες µηχανικούς, που είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα των αναγραφοµένων στοιχείων.
Ο µηχανικός που χορηγεί τη βεβαίωση πρέπει προηγουµένως να έχει ενηµερωθεί από την αρµόδια ΥΔΟΜ για τους ισχύοντες όρους δόµησης και για τις επιτρεπόµενες χρήσεις στη θέση του ακινήτου.
Όπου µέχρι σήµερα απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης (της οικείας ΥΔΟΜ), εφεξής νοείται βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη µηχανικό.

75) Παρ. 15: Αφορά σε αλλαγή χρήσης ρυµοτοµουµένων ακινήτων, δηλ. αυτά που βρίσκονται εντός εγκεκριµένων κοινοχρήστων χώρων της πόλης (δρόµους, πλατείες, χώρους πρασίνου). Οι επιτρεπόµενες εργασίες σε αυτά θα καθοριστούν µε την έκδοση της αναφερόµενης απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

ΑΡΘΡΟ 26

76) Παρ. 1: Μετά την ισχύ του ν. 4178/13 οι ΥΔΟΜ εφαρµόζουν τις διατάξεις του ν. 4178/13 περί αυθαιρέτων για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης (οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, π.χ. δάσος, αιγιαλό, παραλία κ.λ.π.) που δεν έχει υποβληθεί δήλωση ή δεν περατωθεί εµπρόθεσµα η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου ή δεν δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος ανεξαρτήτως τυχόν ενεργειών ή διοικητικών πράξεων άλλων υπηρεσιών ή φορέων.

ΑΡΘΡΟ 28

77) Δεν προβλέπεται προθεσµία για την υποβολή δηλώσεων αυθαιρέτων µικρών παραβάσεων της Κατηγορίας 3, όπως αιτιολογείται στην παρ. Δ. του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.

ΑΡΘΡΟ 30

78) Παρ. 2, 3, 4, 6: Σχετική η υπ’ αριθ. 2254/30-8-2013 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών …» (ΦΕΚ 2184 Β’/2013).

79) Παρ. 8: Η αναστολή είσπραξης βεβαιωθέντων προστίµων, καθώς και η διαγραφή τους που ορίζονται στο ν. 4178/13 εφαρµόζονται και επί αυθαιρέτων που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 4014/11, µε την επιφύλαξη της µετάβασης των στοιχείων στο ν. 4178/2013 σύµφωνα µε την παρούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιες περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στο ν. 4178/13;

Δεν έχουν εκ του νόµου υποχρέωση υπαγωγής στο ν. 4178/13 οι περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων χρήσεων των εδαφίων (α) έως (στ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου.

2. Πώς εκδίδεται η βεβαίωση µηχανικού στις περιπτώσεις αυθαιρεσιών, που έχουν υπαχθεί στους προγενέστερους ν. 3775/09, ν. 3843/10 και ν. 4014/11 (εξόφληση του ειδικού προστίµου και υποβολή όλων των σχεδίων α’ και β’ φάση) και δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στο ν. 4178/13; Απαιτείται η καταβολή ποσοστού ανταπόδοσης;

Όχι. Δεν απαιτείται η καταβολή ποσοστού ανταπόδοσης. Η βεβαίωση εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστηµα, µετά την υποβολή αίτησης στο ν. 4178/13, κατά τα οριζόµενα στο ν. 4178/13 και σύµφωνα µε την παρούσα.

3. Πώς γίνεται η µετάβαση από το ν. 4014/11 στο ν. 4178/13;

Στο άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 2254/30-8-2013 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόµου 4178/2013 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α’).» (ΦΕΚ 2184 Β’/2013) ορίζεται:
α) Στην παρ. 2 «Δηλώσεις που έχουν υπαχθεί και ολοκληρωθεί κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 υπάγονται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 µέχρι και την καταληκτική ηµεροµηνία που προβλέπεται. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον εξουσιοδοτηµένο µηχανικό στο πληροφοριακό σύστηµα του ΤΕΕ. Τα στοιχεία της δήλωσης, οι πληρωµές καθώς και τα ήδη υποβληθέντα σχέδια µεταφέρονται σε νέα δήλωση τα στοιχεία της οποίας συµπληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4178/2013, όπου απαιτείται. Από το πληροφοριακό σύστηµα του ΤΕΕ εκδίδεται νέα πράξη ολοκλήρωσης της υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν. 4178/2013, µετά την καταβολή του ποσοστού ανταπόδοσης κατά τα οριζόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 4178/2013.»
β) Στην παρ. 3 «Δηλώσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και δεν έχουν ολοκληρωθεί υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4178/4014 προκειµένου να ολοκληρωθούν. Για την µεταφορά των στοιχείων και την έκδοση των σχετικών πράξεων υπαγωγής και βεβαιώσεων απαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου µέσω του εξουσιοδοτηµένου µηχανικού στο ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ. Τα στοιχεία της δήλωσης οι πληρωµές καθώς και τα ήδη υποβληθέντα σχέδια µεταφέρονται αυτοµάτως σε νέα δήλωση η οποία συµπληρώνεται, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Μετά την πληρωµή του ποσοστού ανταπόδοσης, η καταβολή του υπολοίπου του ενιαίου ειδικού προστίµου καθώς και η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 και της παρούσας.»

4. Αυθαίρετα, που έχουν υπαχθεί στην παρ. 2 του άρθρου 26 του 4014/2011, µε την καταβολή παραβόλου και την προϋπόθεση έκδοσης άδειας νοµιµοποίησης εντός τριών (3) ετών, έχουν υποχρέωση υπαγωγής στο νέο νόµο; Και εάν υπαχθούν, τα τρία έτη θα υπολογίζονται από την ηµεροµηνία αίτησης στο ν. 4014/2011 ή από την ηµεροµηνία αίτησης ένταξης στο νέο νόµο;

Οι περιπτώσεις αυθαιρέτων που έχουν υπαχθεί στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4014/11 περιλαµβάνονται στο εδάφιο ζ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 και πρέπει να υπαχθούν υποχρεωτικά στο νέο νόµο, προκειµένου να ολοκληρωθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του, δηλ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 23, όπου αναφέρονται και τα σχετικά µε τις προθεσµίες.
Κατά την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4178/13 ισχύουν οι νεώτερες προθεσµίες που προβλέπονται, δηλ. τρία έτη από την ηµέρα υποβολής της αίτησης.

5. Ποια είναι η προθεσµία εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστηµα των δικαιολογητικών – σχεδίων της β’ φάσης των δηλώσεων, που έχουν υπαχθεί και ολοκληρωθεί κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011;

Τα δικαιολογητικά – σχέδια εισάγονται στο πληροφοριακό σύστηµα µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία του ν. 4178/2013.
Μετά την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής µεταφοράς των στοιχείων των δηλώσεων, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 2254/30-8-2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2184 Β/5-9-2013) απαιτείται η προηγούµενη µετάβαση των στοιχείων της δήλωσης σύµφωνα µε την παρούσα.

6. Ποια είναι η προθεσµία εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστηµα των δικαιολογητικών – σχεδίων των νέων δηλώσεων υπαγωγής αυθαιρεσιών στο ν. 4178/13;

Κατά το ν. 4178/13 δεν προβλέπονται διαφορετικές φάσεις υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 11.
Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4178/13, σε συνδυασµό µε την παρ. 1Γ του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 2254/30-8-2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2184 Β’/2013), η καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής παραβόλου, διόρθωσης στοιχείων και εισαγωγής δικαιολογητικών είναι η 6-2-2015.
Σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστηµα εντός εξαµήνου από την ηµεροµηνία υπαγωγής, δηλ. την ηµεροµηνία καταβολής του σχετικού παραβόλου, αλλά όχι µετά την 6-2-2015.

7. Ποιες είναι οι προθεσµίες πληρωµών, εκπτώσεων και προσαυξήσεων;

Οι προθεσµίες πληρωµών, εκπτώσεων και προσαυξήσεων ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 2254/30-8-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2184 Β’/2013).

8. Κατά την, κατόπιν αίτησης, µεταφορά των στοιχείων δήλωσης του ν. 4014/11 στο ν. 4178/13 συµπληρώνονται τα στοιχεία που λείπουν; Η δήλωση θα επανεξεταστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4178/13 ή το πρόστιµο θα παραµείνει το ίδιο όπως ακριβώς υπολογίσθηκε µε τον ν. 4014/11;

Κατά τη µεταφορά στο ν. 4178/13 στοιχείων δήλωσης µε το ν. 4014/11 που δεν έχει ολοκληρωθεί εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4178/13. Το πρόστιµο επανυπολογίζεται και συµψηφίζονται τα καταβληθέντα ποσά ως ακολούθως:
α) Περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4014/11, των οποίων τα στοιχεία των αυθαιρεσιών δεν µεταβάλλονται κατά τη µετάβασή τους στο ν. 4178/13.
Το πρόστιµο επανυπολογίζεται, συµψηφίζονται τα καταβληθέντα ποσά και:
• εάν το νέο πρόστιµο προκύπτει µεγαλύτερο του προστίµου του ν. 4014/11
διατηρείται το παλιό µικρότερο πρόστιµο,
• εάν το νέο πρόστιµο προκύπτει µικρότερο του προστίµου του ν. 4014/11
διατηρείται το νέο µικρότερο πρόστιµο,
β) Περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4014/11, των οποίων τα στοιχεία των αυθαιρεσιών µεταβάλλονται κατά τη µετάβασή τους στο ν. 4178/13.
Το πρόστιµο επανυπολογίζεται, συµψηφίζονται τα καταβληθέντα ποσά και εφαρµόζεται το νέο πρόστιµο.

9. Για την ίδια αυθαίρετη κατασκευή µπορεί άλλος µηχανικός από αυτόν, που είχε υποβάλει αρχικά τη δήλωση στο ν. 4014/11 να υποβάλει νέα δήλωση στο ν. 4178/13 και να ζητήσει να µεταφερθούν τα στοιχεία της δήλωσης, ώστε να µη χαθούν τα καταβληθέντα ποσά;

Ναι, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης από άλλο µηχανικό κατά τις ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τις υπηρεσίες µηχανικού µετά από αίτηση στο Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος.

10. Σε ποιες συµβολαιογραφικές πράξεις δεν επισυνάπτεται η βεβαίωση µηχανικού της παρ. 1β του άρθρου 3 του ν. 4178/13;

Δεν απαιτείται η επισύναψη βεβαίωσης µηχανικού σε συµβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονοµιάς, δωρεάς αιτίας θανάτου, συγχώνευσης εταιρειών, καθώς και εξοφλητικές συµβολαιογραφικές πράξεις, υπό την έννοια ότι δεν αποτελούν δικαιοπραξία εν ζωή.

11. Όταν άτοµο µε ειδικές ανάγκες (ΑµεΑ) εµπίπτει σε περισσότερες περιπτώσεις ειδικής οµάδας πληθυσµού των παραγράφων του άρθρου 17 του ν. 4178/13 εφαρµόζονται προσθετικά τα ποσοστά των εκπτώσεων, που προβλέπονται για τις ειδικές οµάδες πληθυσµού;

Ο δικαιούχος επιλέγει µία από τις ειδικές οµάδες, ώστε να γίνει εφαρµογή των οριζοµένων στη σχετική διάταξη.

12. Για άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ), µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το ατοµικό εισόδηµα που αναφέρεται στο νόµο είναι το επίδοµα αναπηρίας; Πώς αποδεικνύεται η φορολογική επιβάρυνση από άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ);

Ατοµικό ή Οικογενειακό εισόδηµα είναι αυτό που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση, η οποία και υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστηµα.
Επίσης από τη φορολογική δήλωση προκύπτει αν ο φορολογούµενος επιβαρύνεται από άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ).

13. Για τους τρίτεκνους και τις µονογονεϊκές οικογένειες υπάρχει περιορισµός εφαρµογής της έκπτωσης της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4178/13;

Η έκπτωση εφαρµόζεται εφ’ όσον κατά το χρόνο υπαγωγής δηλώνονται στη φορολογική δήλωση προστατευόµενα µέλη.

14. Ποια θεωρείται κύρια κατοικία (άρθρου 17) ή κύρια και µοναδική κατοικία (άρθρο 19, παρ. 3 ) ή πρώτη κατοικία (άρθρο 23 παρ. 20) και πώς αποδεικνύεται;

1) Κύρια κατοικία είναι η κατοικία µόνιµης διαµονής, που αναγράφεται στη φορολογική δήλωση.
2) Κύρια και µοναδική κατοικία είναι η κατοικία µόνιµης διαµονής που αναγράφεται στη φορολογική δήλωση, εφ’ όσον είναι και η µοναδική, που έχει ο φορολογούµενος.
3) Ως πρώτη κατοικία νοείται η κύρια κατοικία κατά τα ανωτέρω.
Τα παραπάνω αποδεικνύονται από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, η οποία και υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστηµα.

15. Σε περίπτωση, που η κύρια κατοικία υπερβαίνει τα µέγιστα τετραγωνικά της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4178/13, ο ιδιοκτήτης δεν δικαιούται έκπτωση;

Ο ιδιοκτήτης δικαιούται την έκπτωση για την προβλεπόµενη στη σχετική διάταξη επιφάνεια για την οποία και εφαρµόζεται αποκλειστικά η έκπτωση κατά τον υπολογισµό του ενιαίου ειδικού προστίµου στο σχετικό φύλλο καταγραφής.
Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία υπερβαίνει τα µέγιστα τετραγωνικά που προβλέπει η σχετική διάταξη, η επιπλέον επιφάνεια καταγράφεται σε άλλο φύλλο υπολογιζοµένου του ενιαίου ειδικού προστίµου χωρίς την ανωτέρω έκπτωση.

16. Οι αυθαιρεσίες της παρ. 5α του άρθρου 18, των παρ. 10 και 11 του άρθρου 23 του ν. 4178/13 κ.ά. υπάγονται σε κάποια από της Κατηγορίες του άρθρου 9 του ν. 4178/13;

Σε κάθε περίπτωση αυθαιρεσιών που υπάγονται στο ν. 4178/13 πρέπει να επιλέγεται κάποια από τις κατηγορίες 1, 2, 4 ή 5 κατά περίπτωση.
Η Κατηγορία 3 επιλέγεται αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που αναφέρονται σε αυτή.

17. Οι αυθαίρετες µικρές παραβάσεις εντάσσονται στην κατηγορία 3 της παρ. Γ του άρθρου 9 του ν. 4178/13. Στην παρ. 5α του άρθρου 18 προβλέπεται υπολογισµός του ενιαίου ειδικού προστίµου βάσει του παραρτήµατος Β’ µε αναλυτικό προϋπολογισµό, δηλ. 500€ ανά 15000€ προϋπολογισµού. Σε περίπτωση που συνυπάρχουν οι παραπάνω αυθαιρεσίες στο ίδιο ακίνητο συµψηφίζονται οι υπολογισµοί;

Όχι, είναι δύο κατηγορίες αυθαιρεσιών και συµπληρώνονται διαφορετικά φύλλα καταγραφής.

18. Σε ποιές περιπτώσεις συµβολαιογραφικών πράξεων απαιτείται η επισύναψη σχεδίων µε θεώρηση από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ;

Η επισύναψη σχεδίων µε θεώρηση από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ απαιτείται κατά τη σύνταξη συµβολαιογραφικών εγγράφων, που αφορούν σε δικαιοπραξίες µεταβίβασης ακινήτων µε αυθαιρεσίες που έχουν υπαχθεί στο ν. 4178/13.
Δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση αυθαιρεσιών που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους νόµους, δεδοµένου ότι τα στοιχεία-δικαιολογητικά τους δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.

19. Πώς δηλώνονται αυθαίρετοι ισόγειοι αποθηκευτικοί χώροι ύψους 2,20µ.; Ως βοηθητικοί χώροι λόγω ύψους ή ως χώροι κύριας χρήσης;

Για την υπαγωγή στο ν. 4178/13 το ύψος της αυθαίρετης ισόγειας αποθήκης δεν επηρεάζει τη χρήση που έχει. Εποµένως, αυθαίρετη ισόγεια κατοικία ύψους π.χ. 2,20µ. ρυθµίζεται κατά τις διατάξεις του ν. 4178/13 και δεν λαµβάνεται ως βοηθητική χρήση λόγω του µικρού ύψους της.

20. Στις ειδικές οµάδες πληθυσµού του άρθρου 17 απαιτείται η καταβολή παραβόλου;

Ναι. Η υπαγωγή στις ρυθµίσεις του ν. 4178/13 δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς την καταβολή παραβόλου.

21. Σε αντίθεση µε την παρ. 3δ, του άρθρου 23, του ν. 4014/11 ισχύει οτι µε το ν. 4178/13 ρυθµίζονται αυθαίρετα erker πάνω από κοινόχρηστο χώρο, καθώς και αυθαίρετες κατασκευές πάνω σε νοµίµως υφιστάµενο εξώστη, που βρίσκεται πάνω απο κοινόχρηστο χωρο;

Όχι, απαγορεύεται από την παρ. 2α, του άρθρου 2, του ν. 4178/13 µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων που ορίζονται στην Κατηγορία 3 του άρθρου 9 του νόµου. Εξαιρούνται οι αυθαίρετες κατασκευές που προϋφίστανται της έγκρισης της απαλλοτρίωσης.

22. Όταν δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες ή δηµόσια έγγραφα απόδειξης του χρόνου της αυθαιρεσίας είναι δυνατή η υπαγωγή στο ν. 4178/13;

Κατά την παρ. 2 του άρθρου 7 του νόµου για την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρων είναι δυνατή η υπαγωγή στο ν. 4178/13 και για τον υπολογισµό του προστίµου στην περίπτωση αυτή θεωρείται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1.1.2004.
Διευκρινίζεται ότι τα ως άνω σχετικά µε την απόδειξη του χρόνου κατασκευής ισχύουν αναλογικά και για τις περιπτώσεις κατασκευής αυθαίρετου παταριού, αυθαίρετου υπογείου και αυθαίρετης µετατροπής ηµιϋπαίθριου χώρου σε κλειστό χώρο κύριας χρήσης.

23. Όταν δεν έχει κατασκευαστεί τµήµα κτιρίου, παρόλο που το προβλέπει η οικοδοµική άδεια σε τι κατηγορια δηλώνεται στο ν. 4178/13;

Σε περίπτωση που η µη πραγµατοποίηση τµήµατος κτιρίου δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα του υπάρχοντος, δεν υφίσταται αυθαιρεσία.
Σε αντίθετη περίπτωση ρυθµίζεται η επιφάνεια που προκύπτει οτι αντίκειται στις ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις και δηλώνεται στη σχετική κατηγορία κατά περίπτωση.

24. Αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 16α, του άρθρου 23, του ν. 4178/2013 σε κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί απο ΟΤΑ για χρήση τραπεζοκαθισµατων: Πληρώνεται µόνο το παράβολο και δηλώνεται ότι θα εκδοθεί η σχετικη έγκριση απο το Δηµοτικό Συµβούλιο για την Νοµιµοποίηση της κατασκευής µετα την παρέλευση των δυο ετών; Τη δήλωση την κάνει ο µισθωτής;

Για τις αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 16α, του άρθρου 23, του ν. 4178/2013 εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις υπολογισµού του προστίµου, δηλ. καταβάλλεται το παράβολο και το ενιαίο ειδικό πρόστιµο που προβλέπεται από το ν. 4178/13.
Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του νόµου προσδιορίζεται ο αίχων νόµιµο δικαίωµα υποβολής της αίτησης.

25. Στην περίπτωση, που ο αιτών είναι ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών µιας πολυκατοικίας, τίνος τα στοιχεία εισάγονται στο σύστηµα;

Στην αίτηση εισάγονται τα στοιχεία των ιδιοκτητών από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την εξουσιοδότηση.

26. Για την υπαγωγή στο ν. 4178/13 αυθαιρεσιών σε τουριστική εγκατάσταση εντός παραδοσιακού οικισµού κατισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 12 του άρθρου 23 του ν. 4178/13 των περιορισµών της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4178/13;

Στις διατάξεις του ν. 4178/13 υπάγονται αυθαίρετα κτίρια ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν κατασκευαστεί κατά παρέκκλιση των όρων δόµησης και χρήσεων που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής. Δεν ισχύουν οι περιορισµοί της παρ. 6 του άρθρου 13, αλλά απαιτείται έγκριση της επιτροπής του άρθρου 12 του νόµου.

27. Τα µοναστήρια µε όλα τα κτίσµατά τους (κελιά, ναός κ.λ.π.) µπορούν να υπαχθούν στο ν. 4178/13 κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1δ, του άρθρου 16

Όχι, στην παρ. 1δ του άρθρου 16 υπάγονται αποκλειστικά αυθαίρετες κατασκευές που χρησιµοποιούνται ως λατρευτικοί χώροι.
Οι λοιπές κατασκευές, εφ’ όσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις µπορούν να υπαχθούν στις άλλες παραγράφους του άρθρου 16.

Σχετικά άρθρα

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.


Προσφατα σχολια
    Ακολουθειστε μας
    RSS



    Καλωσήρθατε , σήμερα είναι Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022